Podmínky poskytování služeb

Tyto Podmínky poskytování služeb (dále jen "Podmínky") upravují služby poskytované společností Paninaro digital s.r.o., IČ 24139785, se sídlem Kateřinská 492/10, 128 00 Praha 2 - Nové Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182263 (dále jen "Poskytovatel") v souladu s provozem mobilní aplikace známé jako Beetangle. Souhlasem s těmito Podmínkami v plném rozsahu souhlasíte a berete na vědomí níže uvedené a uzavíráte s Poskytovatelem závaznou dohodu ohledně využívání služby Beetangle v souladu s příslušnými ustanoveními zákona (ledaže by taková zákonná ustanovení byla těmito Podmínkami vyloučena či by bylo těmito Podmínkami dohodnuto jinak).

1. Popis Služeb

Poskytovatel poskytuje určité Služby provozované prostřednictvím aplikace Beetangle (dále jen "Služby"). Tyto Podmínky představují závazné podmínky pro využívání Služeb. V případě Vašeho nesouhlasu s těmito Podmínkami či jakoukoliv jejich částí nemůžete Služby využívat. Bližší hlavních parametrů služby Beetangle je uveden na www.beetangle.com.

Poskytovatel si vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení službu Beetangle kdykoliv v budoucnu aktualizovat, rozšiřovat, omezovat či jinak upravovat. Souhlasem s těmito Podmínkami berete na vědomí jakoukoliv takovou budoucí aktualizaci, rozšíření, omezení či jinou úpravu Služeb s tím, že takové aktualizované, rozšířené, omezené či jinak upravené Služby budou považovány za Služby podle těchto Podmínek. Na základě přihlášení se do služby Beetangle se uživatel bez dalšího zavazuje využívat Služby v dobré víře a v souladu s těmito Podmínkami.

Souhlasem s těmito Podmínkami berete na vědomí, že Poskytovatel při poskytování Služeb neposkytuje žádná ujištění či záruky ohledně konkrétních vlastností Služeb a nezaručuje jejich bezvadné a/nebo nepřetržité trvání. Poskytovatel bude vždy vynakládat své maximální úsilí, aby byly Služby v provozu v plném rozsahu, avšak není odpovědný za jakékoliv obtíže vzniklé využíváním Služeb.

2. Uživatelé a Přihlášení

Budete registrován/a pod poskytnutým uživatelským jménem buď jednotlivě nebo jako člen týmu (přičemž přístupem ke Službám jako člen registrovaného týmu jste těmito Podmínkami vázán/a v plném rozsahu). Prosím určete si své přístupové heslo rozumně a přiměřeným způsobem jej chraňte proti zneužití třetí osobou. Přihlášení a Vaše dohoda o využívání Služeb podle těchto Podmínek mezi Vámi a Poskytovatelem nabyde bez dalšího účinnosti na základě Vašeho potvrzení Vašich přihlašovacích údajů, které budou odeslány Poskytovatelem na Vaši kontaktní e-mailovou adresu použitou v průběhu registrace. Registrací potvrzujete, že (i) tyto Podmínky akceptujete bezpodmínečně a žádnou individuální odchylku od těchto Podmínek a/nebo jiných pravidel pro využívání Služeb stanovených Poskytovatelem nelze akceptovat; a (ii) odpovídáte minimálním věkovým požadavkům Vaší země pobytu, přičemž souhlasíte, že odškodníte Poskytovatele v případě nároků jakýchkoliv třetích osob v souvislosti s porušením Vaší povinnosti dodržet minimální věkové požadavky.

3. Platební podmínky

Využívání Služeb je zdarma po dobu zkušební doby třiceti (30) dnů ode dne první registrace konkrétního jednotlivého uživatele. V případě opakované registrace konkrétního uživatele se tato zkušební doba neposkytuje. Po uplynutí takové zkušební doby je cena za využívání Služeb ve výši uvedené na hlavní stránce www.beetangle.com a zvolené uživatelem v rámci registračního procesu. Poskytovatel je dle svého výlučného uvážení kdykoliv v budoucnu oprávněn cenu za využívání Služeb změnit. V takovém případě se uplatní postup dle ustanovení odstavce “Změny” těchto Podmínek.

4. Uložená data

Využíváním Služeb ukládáte u Poskytovatele informace, dokumenty a složky, které nahrajete do služby Beetangle (společně dále jen "Uložená data").. Veškeré Uložená data zůstávají Vaším vlastnictvím a po celou dobu využívaní Služeb zůstáváte odpovědný/á za obsah Uložených dat a za jejich soulad s veškerými právy týkajícími se duševního vlastnictví a jinými právy třetích osob. Souhlasem s těmito Podmínkami se zavazujete nekopírovat, nenahrávat, nestahovat či nesdílet žádná Uložená data, aniž k tomu máte veškerá oprávnění. Zůstáváte plně odpovědný/á za vše co kopírujete, sdílíte, stahujete, nahráváte či jinak používáte při využívání Služeb.. Nejste oprávněni do služby Beetangle nahrávat jakýkoliv spyware či jiný závadný software ani jakékoliv materiály trestní povahy nebo materiály zakázané všeobecnými právními předpisy jakéhokoliv státu. Poskytovatel si vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení kdykoliv odstranit a/nebo upravit jakákoliv Uložená data, a to bez jakéhokoliv oznámení či odpovědnosti. Využívání Služeb není povoleno, aniž by Vaše Uložená data byla zároveň souběžně uložena na jiných zařízeních mimo službu Beetangle. Zůstáváte odpovědný/á za obsah a/nebo formu jakýchkoliv Uložených dat nahraných či jinak přenesených při využívání Služeb na jakékoliv stránky, server a/nebo jiná zařízení jakýchkoliv třetích osob.

Poskytovatel si vyhrazuje právo mít Uložená data nahrána na jakýchkoliv serverech dle rozhodnutí Poskytovatele, ať již vlastněných Poskytovatelem či jakýmikoliv třetími osobami. Souhlasem s těmito Podmínkami a využíváním Služeb berete na vědomí, že Uložená data mohou být Poskytovatelem vedena na serverech jakýchkoliv třetích osob a/nebo v jakýchkoliv Poskytovatelem určených státech a používání Uložených dat může podléhat všeobecným podmínkám takové třetí osoby. Poskytovatel není povinen Vás informovat o vedení či přemístění Uložených dat na jakýkoliv server třetí osoby.

Pokud je uživatel registrovaný jako člen týmu, souhlasí s tím, že jakákoliv Uložená data nahraná jakýmkoliv členem jeho/jejího týmu budou automaticky a bez dalšího sdílena a viditelné pro všechny členy jeho/jejího týmu. V případě, že s tímto nesouhlasíte, kontaktujte člena Vašeho týmu odpovědného za počáteční registraci u Poskytovatele.

5. Licence

Poskytovatel je držitelem veškerých práv duševního vlastnictví souvisejících se Službami a všechna tyto práva jsou chráněna dle zákona.

6. Omezení odpovědnosti a Odškodnění

Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv ztráty či škody vyplývající z nemožnosti využívat Služby.. Uživatel odškodní Poskytovatele za všechny nároky uplatněné vůči Poskytovateli třetí osobou/třetími osobami a vyplývající z (i) porušení jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek uživatelem; (ii) nahrání či jiného přenosu jakéhokoliv obsahu do služby Beetangle v rozporu s těmito Podmínkami či obecnými ustanoveními příslušných právních předpisů; a (iii) nahrání či jiného přenosu jakýchkoliv Uložených dat na jakékoliv stránky, servery a/nebo jakákoliv jiná zařízení třetích stran při využívání Služeb. Využíváním Služeb souhlasíte, že tyto podmínky (včetně zejména jejich ustanovení o vyloučení a omezení odpovědnosti) jsou přiměřené a obvyklé pro poskytování obdobných služeb a neobsahují žádná ustanovení, která by nebylo možné rozumně očekávat (ustanovení § 1753 zákona č. 89/2012 Sb. České republiky, občanského zákoníku, v platném znění).

7. Oddělitelnost

Pokud bude jakékoliv ustanovení těchto Podmínek prohlášeno kdykoliv za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, potom v každém takovém případě tím zbývající ustanovení těchto Podmínek nebudou dotčena a veškerá ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti, účinnosti a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními předpisy. Vyhrazujeme se tímto právo kdykoliv nahradit jakákoliv neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná ustanovení novými, kterážto nová ustanovení budou svým významem co nejbližší takovým neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným ustanovením.

8. Ochrana soukromí

Poskytovatel nemá v úmyslu shromažďovat a/nebo zpracovávat osobní údaje žádného uživatele, avšak určitý rozsah údajů je požadován pro poskytování Služeb a souhlasem s těmito Podmínkami a využíváním Služeb souhlasíte s (i) poskytnutím Poskytovateli identifikačních údajů v rozsahu e-mail, jméno a příjmení a doručovací adresa (respektive e-mail, firma a identifikační číslo a doručovací adresa u právnických osob/podnikatelů); a (ii) zpracováním takových identifikačních údajů Poskytovatelem v nezbytném rozsahu požadovaném pro Vaši registraci u Poskytovatele pro účely poskytování Služeb. Takové poskytnutá identifikační údaje budou zpracovávána Poskytovatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. České republiky, o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytovatel bude takové údaje zpracovávat osobně a nebude takové identifikační údaje bez Vašeho souhlasu poskytovat jakýmkoliv třetím osobám, ledaže by bylo požadováno jinak dle příslušných ustanovení zákona a/nebo těchto Podmínek. Poskytovatel nebude vůči žádným třetím osobám odpovědný za porušení jakéhokoliv uživatele poskytnout správné identifikační údaje. Poskytované údaje budou Poskytovatelem na Vaši výzvu vymazány po ukončení využívání Služeb. Uživatel zároveň bere na vědomí, že určité osobní údaje bude nezbytně požadovat také smluvní dodavatel Poskytovatele při dodávce zařízení pro využívání Služeb dle dle ustanovení odstavce “Třetí strany” těchto Podmínek.

9. Třetí strany

Budou-li to technické či provozní podmínky poskytování Služeb vyžadovat, vyhrazuje si Poskytovatel právo podmínit využívání Služeb nákupem dodatečného technologického zařízení u smluvního dodavatele Poskytovatele, a to za obchodních a dodacích podmínek určených tímto smluvním dodavatelem. Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí, že nabytí takového dodatečného technologického zařízení bude smluvním vztahem výlučně mezi uživatelem (kupujícím/nabyvatelem) a takovým třetím dodavatelem (prodávajícím/dodavatelem) a bude realizován výlučně za podmínek a na odpovědnost takového smluvního dodavatele a Poskytovatel nebude uživateli Služeb nijak odpovědný za případné škody vzniklé v souvislosti s dodávkou či provozem takového zařízení. Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí, že osobní data uživatele poskytnutá Poskytovateli pro využívání Služeb dle těchto podmínek (v rozsahu e-mail, jméno a příjmení a doručovací adresa, respektive e-mail, firma a identifikační číslo a doručovací adresa) budou Poskytovatelem předána tomuto smluvnímu dodavateli (avšak bez práva takového smluvního dodavatele je dále jakkoliv předávat či zpracovávat, ledaže by mezi takovým smluvním dodavatelem a uživatelem Služeb bylo dohodnuto jinak).

10. Porušení a Ukončení

Bez omezení jakýchkoliv dalších práv Poskytovatele dle těchto Podmínek či dle příslušných právních předpisů, pokud jakýmkoliv způsobem porušíte tyto podmínky či se dopustíte jiného jednání, které poškodí či bude schopné poškodit dobré jméno a/nebo obchodní pověst Poskytovatele a/nebo Služeb, vyhrazuje si Poskytovatel právo přijmout jakékoliv dle jeho názoru vhodné opatření, zejména včetně okamžitého jednostranného ukončení Vašeho přístupu ke Službám, a to bez předchozího oznámení a/nebo odůvodnění.

11. Změny

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu tyto Podmínky upravovat. Jakékoliv takové upravené Podmínky Vám budou oznámeny v přiměřené lhůtě předem a budete oprávněn/a takové upravené Podmínky jednostranně odmítnout. Na základě takového odmítnutí Vám bude poskytnuta přiměřená lhůta na odstranění veškerých Uložených dat z příslušných serverů. Pokud Poskytovatel neobdrží jakékoliv takové odmítnutí před dnem účinnosti nových Podmínek, bude se mít za to, že takové nové Podmínky jsou bezpodmínečně akceptovány a takové upravené podmínky budou nadále upravovat poskytování Služeb. Jakákoliv taková úprava může rovněž (bez omezení) upravovat cenu Služeb (ať již zpoplatnění Služeb a/nebo změnu v té době aktuální ceny Služeb).

12. Úplnost, Postoupení

Tyto Podmínky představují úplné ujednání mezi Vámi a Poskytovatelem ohledně Vašeho využívání Služeb. Poskytovatel je oprávněn postoupit, sub-kontrahovat či jinak nakládat se svými právy a/nebo povinnostmi podle těchto Podmínek bez povinnosti oznámení či souhlasu z Vaší strany.

13. Rozhodné právo a Řešení sporů

Tyto podmínky se řídí a odpovídají právním předpisům České republiky, zejména zákonu č. 89/2012 Sb. České republiky, občanského zákoníku, v platném znění. Jakékoliv spory vyplývající z těchto Podmínek a/nebo využívání Služeb budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

14. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek k těmto Podmínkám nebo ke Službám nás, prosím, kontaktujte na info@beetangle.com a my se vynasnažíme Vás kontaktovat nebo vyřešit Vaše podněty v co nejkratší přiměřené lhůtě. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasíte, že můžete být Poskytovatelem v souvislosti s využíváním Služeb čas od času kontaktován/a.